Regulamin

DEFINICJE

Awaria - Problem z działaniem Serwera Gry Nebris.pl lub Forum Nebris.pl wynikający z odpowiedzialności Administratora (problem sprzętowy, problem z siecią).

Serwer - komputer główny kontrolujący niektóre środki i niektóre dostępy w sieci.

Serwer Gry Nebris.pl - Instalacja na Serwerze oddana w części do dyspozycji Użytkownika, pozwalająca mu na wspólną grę wraz z innymi Użytkownikami za pomocą specjalnej aplikacji instalowanej na komputerze Użytkownika.

Forum Nebris.pl - Strona www dostępna w Internecie pod adresem http://forum.Nebris.pl/ .

Administrator - osoba lub zespół osób posiadających będących właścicielami Serwera Gry Nebris.pl i Forum Nebris.pl i odpowiedzialnych za ich prawidłowe działanie oraz przebieg gry.

Konto - zasób wydzielony na Serwerze Gry Nebris.pl lub Forum Nebris.pl umożliwiający Użytkownikowi personalizację jego ustawień i wyników w grze.

Game Master - Użytkownik wyznaczony przez Administratora, posiadający dodatkowe uprawnienia na Serwerze Gry Nebris.pl i odpowiedzialny za kontrolowanie przebiegu gry oraz moderację Kont.

Użytkownik - Osoba fizyczna podpisująca niniejszy regulamin, odpowiedzialna za Konto utrzymywane na Serwerze Gry Nebris.pl przez Administratora.

Nazwa Użytkownika - Ciąg znaków będący pseudonimem Użytkownika i reprezentujący jego Konto na Serwerze Gry Nebris.pl oraz Forum Nebris.pl.

Rejestracja - Proces dokonywany przez Użytkownika polegający na samodzielnym utworzeniu własnego Konta na Serwerze Gry Nebris.pl lub Forum Nebris.pl z wykorzystaniem udostępnionej przez Administratora strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://Nebris.pl/rejestracja/

Pomoc Techniczna - Doradztwo polegające na udostępnieniu Użytkownikowi strony www dostępnej w Internecie pod adresem http://support.Nebris.pl/ celem kontaktu z Administratorem w przypadku Awarii.

TeamSpeak - system informatyczny umożliwiający realizację konferencji głosowych przez Internet dostępny na hoście ts.Nebris.pl i porcie 9987.

Aplikacja - oprogramowanie dostarczone przez Administratora i instalowane na komputerze Użytkownika, umożliwiające grę po uprzednim połączeniu się z Serwerem Gry Nebris.pl i zalogowaniu na Konto.

ItemShop – strona www dostępna w internecie pod adresem http://Nebris.pl/itemshop/ umożliwiająca Użytkownikowi wymianę wirtualnej waluty używanej w grze na określone cechy lub udoskonalenia związane z grą i Kontem.
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na Forum Nebris.pl oraz na Serwerze Gry Nebris.pl.

2. Warunkiem korzystania z Serwera Gry Nebris.pl jest Rejestracja.

3. Rejestracja oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia od konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania.

4. O ewentualnych zmianach w regulaminie wszyscy Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani ogłoszeniem na stronie, poprzez Forum lub wiadomości e-mail.

5. Administrator nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwera Gry Nebris.pl lub Klienta.
§2 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwera Gry Nebris.pl lub Forum Nebris.pl bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwera Gry Nebris.pl, bez konieczności informowania go o tym.

2. Administrator ma prawo usunąć całość lub część treści zamieszczonych przez Użytkownika, które łamią prawo lub niniejszy regulamin.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki włamania i kradzieże na Kontach Użytkowników, oraz nie zwraca skradzionych przedmiotów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania Konta przez Użytkownika.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z umów sprzedaży lub wymiany Kont zawartych między Użytkownikami. Administrator nie pośredniczy również w zawieraniu takich umów.

6. Administrator nigdy nie prosi Użytkownika o udostępnienie Nazwy Użytkownika lub innych danych umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Konta, takich jak np. adres e-mail czy hasło. Przypadki wyłudzania danych, należy niezwłocznie zgłosić korzystając z Pomocy Technicznej.

7. Administrator nie ma prawa dać Użytkownikowi yang, przedmiotów, doświadczenia ani poziomu lub innych udogodnień na Serwerze Gry Nebris.pl lub Forum Serwera Nebris.pl.
§3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, w tym odpowiada za zawartość i formę zamieszczanych treści.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący Serwerowi Gry Nebris.pl lub Forum Nebris.pl

4. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania własnego, prawdziwego adresu e-mail.

5. Użytkownik odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas Rejestracji. Podawanie nieprawdziwych danych jest podstawą do usunięcia Konta bez ostrzeżenia.

6. Użytkownik nie może żądać przydzielenia mu określonej Nazwy Użytkownika.

7. Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich (zwłaszcza praw autorskich i praw patentowych) oraz wszelkich norm obyczajowych, nie może zawierać zatem słów wulgarnych oraz fraz dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę czy wyznanie lub pochodzenie. Nie może zawierać w sobie adresów e-mail ani adresów stron internetowych.

8. Użytkownik jest odpowiedzialny za należytą ochronę danych niezbędnych do logowania na Konto. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika wyżej wymienionych danych osobom trzecim.

9. Nazwy stworzonych postaci, imię konia, opis sklepu czy nazwa gildii lub tematu nie mogą zawierać słów obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym w tym adresów stron internetowych.

10. Obowiązkiem Użytkownika jest współpraca z Administratorem, co rozumie się jako nawiązywanie kontaktu z Administratorem w razie konieczności z użyciem Pomocy Technicznej i odpowiadanie na wiadomości wysłane przez Administratora.

11. W przypadku Awarii Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaalarmowania Administratora poprzez Pomoc Techniczną.

12. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Aplikacji nieopublikowanych przez Administratora na Serwerze Gry Nebris.pl. Dotyczy to również skryptów oraz dodatków do gry stworzonych przez osoby niepowołane i niezwiązane z Administratorem.

13. Dopuszczalny jest handel Kontami, a także powiązanymi z nimi przedmiotami, lecz tylko wtedy kiedy sprzedaż jest ogłoszona na forum. Ogłaszanie tego na serwerze gry skutkuje banem na czat.

14. Dopuszczalny jest handel walutą yang, lecz tylko wtedy kiedy sprzedaż jest ogłoszona na forum. Ogłaszanie tego na serwerze gry skutkuje banem na czat.

15. Użytkownik ma prawo odwołać się od podjętej przez Administratora decyzji o nałożeniu blokady na Konto.

16. Apelacje i odwołania od kary można zgłaszać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Pomocy Technicznej. Wiadomość z odwołaniem powinna zawierać adres e-mail, Nazwę Użytkownika, informację kto, kiedy, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach nałożył karę na Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie określić wyżej wymienionych informacji jest proszony o przybliżenie ich w celu wyjaśnienia problemu z Administratorem lecz informacje sprzeczne są natychmiastowo usuwane.

17. Podszywanie się pod innych Użytkowników oraz Administratorów korzystając z Serwera Gry Nebris.pl jest surowo zabronione.

18. Sprzedaż konta za realną walutę odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika Serwera Nebris.pl

19. Użytkownik ma prawo skorzystać z pomocy Tutora podczas wymiany w momencie, gdy jest on dostępny. Jeżeli wymiana odbędzie się bez Niego, użytkownicy dokonują jej na własną odpowiedzialność.§4 FORUM Nebris.pl

1. Podszywanie się pod innych Użytkowników na Forum Nebris.pl jest surowo zabronione.

2. Zakazuje się umieszczania na Forum Nebris.pl treści powszechnie uznanych za obraźliwe (szerzących pornografię, pedofilię, dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie czy religię) czy naruszających godność i wolność innych osób. Zabrania się również używania słów wulgarnych i obscenicznych.

3. Zakaz umieszczania tego samego postu w kilku działach Forum Nebris.pl (nie dotyczy ogłoszeń globalnych i użytkowników z etykietą: gość specjalny).

4. Obrażanie i atakowanie słowne innych Użytkowników na Forum Nebris.pl jest zakazane. Użytkownicy nie mogą prowadzić prywatnych sprzeczek i kłótni z wykorzystaniem Forum Nebris.pl.

5. Posty niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do innych, odpowiadających tematyce, lub kasowane.

6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania w swoich wypowiedziach zasad pisowni i gramatyki języka polskiego.

7. Tytuł tematu powinien jasno i zwięźle określać jego zawartość.

8. Nie powinno się zakładać tematu podobnego do istniejącego wcześniej. Jeżeli jednak temat istniejący wcześniej został zamknięty należy skontaktować się z moderatorem działu, który zadecyduje o jego ponownym otwarciu.

9. Tematy nieaktywne ponad 21 dni będą zamykane przez i przenoszone do działu Archiwum.

10. Maksymalny rozmiar avataru to 100px x 100px.

11. Maksymalny rozmiar sygnatury to 550px x 200px oraz waga nie większa niż 120 KB.

12. Obowiązuje zakaz zamieszczania linków do innych for dyskusyjnych. Zakaz nie dotyczy hiperłącz wskazujących na adres http://Nebris.pl oraz http://youtube.com/, a także linków i serwisów im podległych lub serwisów hostujących obrazki.

13. Wszelkie próby zamieszczania szkodliwego oprogramowania - wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych do utrudniania, niszczenia lub ograniczania w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera, urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych, Serwera Gry Nebris.pl lub Forum Nebris.pl będą surowo karane i zgłaszane organom właściwym dla miejsca zamieszkania Administratora.

14. Umieszczanie przycisków, bannerów i linków, z kliknięć których Użytkownik może czerpać korzyść materialną (np. programy lojalnościowe, partnerskie, referencyjne) jest surowo zakazane.

15. Obowiązuje zakaz umieszczania treści niezgodnych z polskim prawem oraz linków do materiałów naruszających prawa autorskie lub majątkowe podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do wszelkich publikowanych treści lub zgodę podmiotów trzecich, posiadających takie prawa, na publikację materiałów do nich należących.
§5 ZASADY NAKŁADANIA KAR

1. Kary są nakładane przez Administratora.

2. Kary są adekwatnie do typu oraz wielkości przewinienia. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

3. W zależności od rodzaju oraz wielkości przewinienia przewidywane są następujące typy kar (dotyczy to Kont zarówno na Serwerze Gry Nebris.pl oraz Forum Nebris.pl):

a. ostrzeżenie (na Forum Nebris.pl) lub upomnienie słowne,

b. tymczasowe zablokowanie możliwości publikowania treści na Forum Nebris.pl,

c. tymczasowa blokada Konta,

d. tymczasowa blokada Konta oraz Kont powiązanych.

e. permanentna blokada Konta.

f. permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych.

g. permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych z jednoczesnym pozbawieniem możliwości ponownej Rejestracji i zablokowaniem dostępu do Forum Nebris.pl poprzez blokadę adresu IP.

4. Każda kara lub upomnienie jest rejestrowane w kartotece Użytkownika.

5. Do czynów podlegających karze zaliczyć można:

a. niestosowanie się do zasad zawartych w regulaminie,

b. groźby, zastraszanie, wymuszanie oraz obrażanie innych Użytkowników,

c. używanie oprogramowania wspomagającego grę (typu MultiHack, Speed Hack, Fish Bot, Kamer MOD, itp.) lub utrudniających grę innym Użytkownikom.

d. świadome wykorzystywanie niedoskonałości gry oraz błędów w oprogramowaniu celem uzyskania jakichkolwiek korzyści,

e. próby podszycia się pod innego Użytkownika, a w szczególności Administratora,

f. obrazę Administratora, również z wykorzystaniem innego medium niż Forum Nebris.pl, Serwera Gry Nebris.pl czy TeamSpeak.

a. kradzież Konta,

g. oszustwa oraz próby oszustwa Użytkowników,

h. rozpowszechnianie poufnych danych innych Użytkowników lub Administratora (np. imię i nazwisko, adres IP, fotografie),

i. wszelkie inne działania mające na celu utrudnienie gry Użytkownikom lub zakłócenie działania Serwera lub Forum Nebris.pl.
§6 KANAŁY GILDYJNE I TEAMSPEAK

1. Korzystanie z TeamSpeak jest darmowe i dobrowolne.

2. Kanał gildii można założyć poprzez podłączenie do TeamSpeak i wysłanie stosownej prośby do Administratora TeamSpeak o stworzenie kanału dla nowej gildii.

3. Możliwe jest przejęcie kanału publicznego, który jest obecnie wolny.

4. Każdy kanał gildyjny może posiadać maksymalnie 5 podkanałów.

5. Kanały gildyjne przeznaczone są dla członków gildii oraz ich lidera.
§7 ITEMSHOP I KONTO PREMIUM

1. Wirtualna waluta używana w grze nie posiada żadnej wartości pieniężnej ani nie jest wymienna na jakąkolwiek walutę. Jednostką podstawową jest 1 (słownie: jedna) SmoczaMoneta.

2. Wirtualna waluta została stworzona wyłącznie na potrzeby gry i ItemShopu. Administrator przydziela Użytkownikowi smoczychmonet na określony okres czasowy jako dodatek do zamawianego abonamentu.

3. Konto PREMIUM to poszerzona usługa konta VIP na Forum Nebris.pl. Charakteryzuje się nielimitowanym dostępem do http://forum.Nebris.pl, nie posiada limitów czasowych dotyczących edycji tematu na Forum Nebris.pl. Umożliwia również przechowywanie większej ilości wiadomości prywatnych.

4. Konto PREMIUM jest przyznawane na określony czas. Jego ważność oscyluje w przedziale od 1 do 30 dni.

5. Konto PREMIUM można wykupić dobrowolnie z wykorzystaniem usługi Premium SMS świadczonej przez https://cashbill.pl/ CashBill S.A. ul. Rejtana 20 41-300 Dąbrowa Górnicza Polska na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Procedura-reklamacji.html lub przelewem bankowym na numer konta 90 1020 1811 0000 0702 0037 3902.


§8 WNIOSKI KOŃCOWE

1. Każdy Użytkownik gra na własną odpowiedzialność.

2. Użytkownik zobowiązał się zapoznać z regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

3. W przypadku złamania postanowień regulaminu Użytkownik jest świadomy możliwości usunięcia jego Konta przez Administratora.

4. Wszystkie dotacje pieniężne i materialne złożone na działalność i utrzymanie Serwera Gry Nebris.pl są dobrowolne.

5. Cała zawartość Forum Nebris.pl, strony www Serwera Gry Nebris.pl, a także treść niniejszego regulaminu, stanowi własność intelektualną twórców i podlega ochronie przez Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek próby kopiowania Forum Nebris.pl, strony www Serwera Gry Nebris.pl, a także treści niniejszego regulaminu, w całości lub we fragmentach, będą surowo karane i zgłaszane organom odpowiednim dla miejsca zamieszkania Administratora.
Nie zezwalam na kopiowanie, rozpowszechnianie regulaminu!
Regulamin został stworzony przez TM-reacT & Dark.